Đố các bạn biết #mysterysapa màu đỏ đất sẽ thuộc số mấy trong 6 màu son của Asia Edition V.2 nào?