✨Thời tiết này làm gì cũng thích nhưng thích nhất là được tô vẽ đôi tay cùng 𝘽𝙗𝙞𝙖 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙏𝙤 𝙒𝙚𝙖𝙧 𝙉𝙖𝙞𝙡 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙧 🥰