?Uây uây uây uây Sao mới son lần đầu mà đầu mình quay quay. Mai đi coi ngày xem đến ngày nào thì Water Velvet Tint về hàng vậy ??